rok s pohybem

GDPR

GDPR

Prohlášení:

Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních ani jiných omezení u výše přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během kurzu. Prohlašuji, že vždy před vysláním dítěte na kurz zhodnotím jeho momentální zdravotní stav a v případě zdravotní nezpůsobilosti dítě na kurz nevyšlu. Prohlašuji, že dítě je vybaveno předepsanou lyžařskou výstrojí, výzbrojí a lyžařská výstroj, výzbroj je v dobrém technickém stavu. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s provozním řádem lyžařské školy, viz. www.rokspohybem.cz, budu respektovat pokyny lyžařských instruktorů a že bude dítě používat poskytnuté bezpečnostní vybavení. Souhlasím se všeobecnými smluvními podmínkami pro pořádání akcí sportovního a pohybového centra Rok s pohybem, viz. www.rokspohybem.cz

Souhlasím s účastí dítěte na kurzu lyžování. Případné informace o potřebě léků nebo jiné důležité informace jsem uvedl(a) výše ve sdělení rodičů a předem konzultoval(a) se zástupcem lyžařské školy.

Komunikace s lyžařskou školou a rodičem bude probíhat e-mailem (případně telefonicky).

Souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů:

Souhlas pro Sportovní pohybové centrum Rok s pohybem, jakožto správci osobních údajů, ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce uděluje dobrovolně zákonný zástupce dítěte dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dle zák.č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci kurzu lyžování.

,,Zmocňuji tímto Sportovní pohybové centrum Rok s pohybem ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Souhlasím rovněž s použitím fotografií a videí z kurzu na materiálech Sportovního pohybového centra. Souhlasím se zpracováním osobních údajů - rodné číslo, číslo pojišťovny pro umožnění provádět antigenní testování před zahájením kurzu

všeobecné smluvní podmínky

Vznik smluvního vztahu 1.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem tvořeným subjekty Rok s pohybem,z.s., IČ: 26547112, Dora,z.s., IČ: 22870113, Activities4You,z.s., 27048373, Activities4You, s.r.o., IČ: 03914194, BRUBYS,z.s., IČ:08692815, VARDOR,z.s., IČ:08683913, vzniká na základě zákazníkem podepsané přihlášky, vyplněním elektronické přihlášky nebo smlouvy a úhrady plné ceny, případně zálohy. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy, podle které se sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

II. Ceny

1. Ceny akcí pořádaných sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem jsou cenami smluvními, jež vycházejí z cenové nabídky jednotlivých služeb. V případě věkové slevy znamená například, že dítě do 15 let nesmí v průběhu akce dovršit 15. narozenin, obdobně jiný věk.

2. Případné slevy vyhlášené sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem po datu podpisu přihlášky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny.

III. Platební podmínky

1. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

2. Zákazník je povinen zaplatit zálohu a doplatek nebo plnou cenu ve výši dle pokynů uvedených v nabídce konkrétní akce. V případě nedodržení termínu úhrady je sportovní a pohybové centrum oprávněno od smlouvy odstoupit s tím, že zákazník je povinen zaplatit sportovnímu a pohybovému centrum Rok s pohybem odstupné (stornopoplatky).

3. Platba se provádí převodním příkazem na účet. Číslo účtu je uvedeno v pokynech pro příslušnou akci.

4. Uhrazením zálohy, plné ceny souhlasí účastník akce se všeobecnými smluvními podmínkami.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník/účastník akce má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.

2. Zákazník/účastník akce má právo být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny.

3. Zákazník/účastník akce má právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v bodu VI. těchto podmínek.

4. Zákazník/účastník akce má právo na reklamaci a její vyřízení podle bodu IX. těchto podmínek.

5. Zákazník/účastník akce má právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené ve smlouvě/přihlášce a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.

6. Zákazník/účastník akce je povinen řídit se pokyny instruktorů/osob určených sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem a dodržovat stanovený program, dodržovat právní předpisy platné v navštívené zemi, resp. v místě a objektu. V případě porušení právních a bezpečnostních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu akce je sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem oprávněno zákazníka/účastníka z akce vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých.

7. Zákazník/účastník akce je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních zákazníků/účastníků, dodavatelů služeb či sportovního a pohybového centra Rok s pohybem či je jinak omezovalo.

8. Zákazník/účastník akce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpá služby zajištěné dle smlouvy.

V. Změny a zrušení sjednaných služeb

1. Je-li sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem nuceno z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy nebo akci zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny maximálně navýšené o 30%) či zrušení akce oznámí sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2. Pokud zákazník neodstoupí (písemně nebo emailem) od smlouvy ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.

3. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny akce, je zákazník povinen doplatit rozdíl v ceně do 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, jinak má sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem právo od smlouvy odstoupit a žádat odstupné.

4. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem má právo zrušit akci, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu účastníků/zákazníků, kterým je podmíněna realizace akce. Dále může sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zrušit nebo přerušit akci v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na sportovním a pohybovém centru Rok s pohybem rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky). O zrušení nebo přerušení akce rozhoduje sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem.

5. Zákazník může písemně oznámit sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem, že se místo něho akce zúčastní jiná osoba s tím, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka s podpisem, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na dané akci. Původní a nový zákazník společně a nerozlučně odpovídají za zaplacení ceny akce a nákladů, které občanskému sdružení vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

6. Veškeré změny oznamuje zákazník sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem výhradně písemně, případně e-mailem.

VI. Odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky) a další ustanovení

1. Zákazník může kdykoliv před zahájením akce od smlouvy odstoupit (stornovat akci). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy či dnem, kdy bylo takové odstoupení sepsáno přímo v kanceláři sportovního a pohybového centra Rok s pohybem. Zákazník je poté povinen zaplatit sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem odstupné odečte od částky, kterou obdrželo od zákazníka na úhradu ceny akce podle zrušené smlouvy a zbytek zákazníkovi vrátí. Pro určení výše stornopoplatků a vratek je rozhodující prokazatelné datum doručení sdělení o zrušení kurzu.

2. Výše odstupného je odvislá od délky časového období před zahájením akce a je následující:

45 dnů - 4 dny před zahájením akce...................................... 20 % z ceny akce
3 dny a méně před zahájení akce......................................... 100 % z ceny akce

VII. Tuzemské kurzy lyžování a snowboardingu pro mateřské školy a základní školy, skupinová forma výuky

1. Zákazník, účastník kurzu, je povinen mít uhrazené celé kurzovné dle platebních podmínek v informacích o přihlášce.

2. Náhrady budou možné pouze s vlastním dovozem na sjezdovku s předem domluveným termínem. Systém pro náhradní lekce bude spuštěn začátkem kurzů. Lekce zameškané z důvodu nemoci je možné nahradit v rámci kurzů v jiné dny s jinou skupinou, nejpozději do 10 dnů po uzdravení. Nemoc je nutné doložit potvrzením od lékaře. Jestliže nebude náhrada doložena lékařským potvrzením, nebude dítě zařazeno do náhradní lekce! Termín náhrady je nutné dohodnout nejméně 3 pracovní dny předem přes systém. Je nutné uvést příjmení a jméno dítěte, MŠ nebo ZŠ, kterou dítě navštěvuje. Lyžařská škola schválí a e-mailem a potvrdí termín. Náhrady nelze vybírat dopředu. Po ukončení kurzů nelze náhrady za neuskutečněné lekce poskytnout a tyto bez náhrady propadají.

3. V případě předčasného ukončení kurzu v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na sportovním a pohybovém centru Rok s pohybem rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky), bude vráceno účastníkům kurzu 75% z částky odpovídající zrušeným lekcím. Vyúčtování případného vracení kurzovného nebo jeho části proběhne až po skončení všech kurzů, a to nejpozději do 45 dnů po ukončení posledního kurzu.

4. Storna, náhrady a další ujednání pro kurzy lyžování a snowboardingu, skupinová forma výuky

Neúčast na lekci

1. Neúčast na lekci doložená lékařským potvrzením:

1.1. nelze-li již náhradu realizovat pro ukončení kurzů (datum ukončení nemoci je po poslední lekci posledního kurzu): storno 50% z neabsolvovaných lekcí nebo

2. Neúčast na lekci není doložená lékařským potvrzením: nárok na náhradní lekci zaniká

Zrušení kurzu

1. Zrušení kurzu na základě lékařského potvrzení (dlouhotrvající nemoc trvající déle, než je termín ukončení poslední lekce kurzovní výuky):

1.1. storno 15% z neabsolvovaných lekcí

2. bez lékařského potvrzení: Není možné náhrady využít, kurzovné propadá.

O případné vrácení části kurzovného dle výše uvedených podmínek musí účastník, nebo zákonný zástupce požádat (písemně nebo e-mailem) s doložením požadovaných potvrzení dle výše uvedených podmínek. Veškeré vratky kurzovného budou připsány zákazníkovi na účet do 45 dnů po skončení všech kurzů sportovního a pohybového centra.

VIII. Odpovědnost

1. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinilo sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci akce a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce (např.: poškození vybavení účastníka apod.)

2. S odkazem na ustanovení § 881 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ), sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem prohlašuje, že přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví nezletilých účastníků kurzů v rozsahu ustanovení § 31 NOZ, a to od okamžiku převzetí nezletilého na předem určeném místě, až do jeho předání zpět pověřené osobě na určeném místě po ukončení akce. Tím odpovědnost sportovního a pohybového centra Rok s pohybem za nezletilé účastníky kurzu lyžování končí.

3. Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, účastníků kurzu lyžování, akceptují tu skutečnost, že sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem nepojišťuje účastníky kurzu lyžování proti úrazu.

IX. Reklamace

1. Při nesplnění povinností sportovního a pohybového centra Rok s pohybem vyplývajících ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u vedoucího pracovníka/osoby určené sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, nejpozději však do 2 dnů od proběhlé skutečnosti, jinak toto právo zaniká.

X. Zpracování osobních údajů

1. Zákazník svým podpisem na přihlášce vyslovuje svůj souhlas, aby sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zpracovávalo jeho osobní údaje, včetně data narození, a to v souladu s podmínkami, které stanoví zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

2. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem se zavazuje při zpracování osobních údajů zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti sportovního a pohybového centra Rok s pohybem a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující.

Platí od 17.12.2021